New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A2

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC A2 Khóa học tiếng Đức A2 là khóa học tiếng Đức sơ cấp 2 trong hệ thống GER. Trong ngôn ngữ nói hàng ngày, trình độ này có thể được mô tả là “cơ bản” như trong câu “tôi nói được tiếng Đức cơ bản”. Mô tả cấp độ […]