New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

W-Fragen và Ja/ Nein Fragen: 2 dạng câu hỏi trong tiếng Đức (A1)

Khi bạn không hiểu một vấn đề gì đó, tất nhiên bạn sẽ đặt câu hỏi. Người ta thường phân biệt thành 2 dạng câu hỏi trong tiếng Đức: Dạng câu hỏi trong tiếng Đức với từ để hỏi (W-Fragen) Dạng câu hỏi trong tiếng Đức với câu trả lời có/không (Ja/Nein Fragen) 1. W-Fragen […]